Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng ban, đơn vị trực thuộc

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

1. Phòng Nội vụ

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

3. Phòng Kinh tế

4. Phòng Quản lý đô thị

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

6. Phòng Văn hóa và thông tin

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Y tế

9. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội

10. Phòng Dân tộc

11. Phòng Tư pháp

12. Văn phòng HĐND-UBND

13. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng

14. Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng

15. Đài Phát thanh và Truyền hình

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In