Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ Phường Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 14/04/2016  )
Thực hiện Hướng dẫn số 54- HD/ĐU ngày 07/3/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Phường về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 28/03/2016 Ban thường trực Ủy ban MTTQ Phường Nguyễn Thị Minh Khai, đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử với mục đích:

- Để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2016.

- Nâng cao nhận thực cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta.

- Tăng cường vài trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực. hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

      Với các nội tuyên truyền:

 1. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, kế hoạch của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

2. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử. Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

3. Không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.

4. Bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu, đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật bầu cử.

5. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND mà còn trong công tác bầu cử;  quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND nói riêng; Vai trò trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

7. Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp lần này, đó là những điều trình đề cử, ứng cử; thẩm định hồ sơ. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND năm 2015 như:

- Quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc, quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội giữa nhiệm kỳ, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì UBTV Quốc hội. Ngày bầu cử Quốc hội phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất trước 115 ngày thay vì 105 ngày như trước để tạo điều kiện thuận lợi hơn về thời gian chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử.

- Quy định số lượng giới thiểu ứng cử là người dân tộc thiểu số (ít nhất 18%) và số lượng phụ nữ (ít nhất 35%) trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.  Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

- Những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh nơi người đó bị tạm giam, đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc.

- Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định; quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp cán bộ trong các cơ quan Nhà nước, gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị giới thiệu đại biểu.

- Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, hình thức bầu cử…

8. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự ATXH, điều kiện vật chất, các phương án chủ động ứng phó, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối của thế lực thù địch.

9. Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền về công tác bầu cử; và kết quả bầu cử.

10. Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của Nhân dân, kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, công tác biểu dương khen thưởng. Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực đối với sự kiện này.

11.Công tác tuyên truyền cần tập trung vào các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức đơn vị trong hệ thống chính trị cho đến sau khi kết thúc bầu cử một tháng.

Đồng thời triển khai một số nội dung khẩu hiệu tuyên truyền để các tổ dân phố thực hiện.

Tin tưởng rằng với sự tích cực của Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Tác giả:  Kim Cương
Sign In