Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ số 2768 QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

( Cập nhật lúc: 26/12/2019  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In