Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thị xã Bắc Kạn giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thị xã Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 30/12/2014  )
Ngày 17-18/12/2014 Hội đồng nhân dân thị xã Bắc Kạn đã tổ chức kỳ họp thứ chín, nhiệm kỳ V (2011-2015), tại kỳ họp đã phê chuẩn các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo An ninh – Quốc phòng thị xã Bắc Kạn năm 2015 và Nghị quyết về phân bổ ngân sách thị xã Bắc Kạn năm 2015, trên cơ sở đó ngày 22/12/2014 UBND thị xã Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tại quyết định đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015 của thị xã Bắc Kạn
Tác giả:  txvanhoathongtin
Nguồn: 
Sign In