Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương)

( Cập nhật lúc: 20/12/2017  )
Tác giả:  Hội đồng nhân dân thành phố
Nguồn: 
Sign In