Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà làm việc các phòng, ban thị xã Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/12/2012  )

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà làm việc các phòng, ban thị xã Bắc Kạn (Chi tiết tại đây).

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In