Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo 143 kết quả tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện các Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018 -2020

( Cập nhật lúc: 02/09/2019  )

Xem chi tiết tại đây:Thông báo 143 kết quả tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện các Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018 -2020(1).pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In