Skip Ribbon Commands
Skip to main content


1. Thay đổi địa điểm hướng dẫn ôn tập phỏng vấn đối với người dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn. Ngày 27 tháng 8 năm 2015 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016 của thành phố Bắc Kạn. Tại Kế hoạch tuyển dụng viên chức, đã thông báo địa điểm hướng dẫn ôn tập đối với người dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2015-2016 tại Hội trường tầng 3 HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn. Nay UBND thành phố thông báo thay đổi địa điểm hướng dẫn ôn tập mới cụ thể: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Kạn ( phía sau trụ sở nhà hợp khối, Thành ủy - HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn).

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 - 2016 như sau:

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã thị xã Bắc Kạn năm 2014 (có danh sách chi tiết kèm theo). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn (qua phòng Nội vụ thị xã). Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên (tính theo ngày nhận được đơn đề nghị phúc khảo đến phòng Nội vụ thị xã Bắc Kạn hoặc theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện). Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn thông báo./.

Xem tiếp


Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp thị xã Bắc Kạn 2014 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Xem tiếp


Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 116 ngày 21 tháng 10 năm 2014 về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014, cụ thể như sau:

Xem tiếp

12
Sign In