Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ

( Cập nhật lúc: 30/11/2018  )

THỨ

ĐƠN VỊ

LĨNH VỰC

 

 

HAI

PHÒNG LĐ-TB&XH

LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH, XÃ HỘI

PHÒNG TN-MT

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

VP HĐND-UBND

Y TẾ

CHI CỤC THUẾ

THU THUẾ ĐẤT, XÂY DỰNG

PHÒNG VH-TT

VĂN HÓA, THÔNG TIN

CN VĂN PHÒNG ĐKĐĐ TP

ĐẤT ĐAI

PHÒNG KINH TẾ

CÔNG THƯƠNG, NÔNG - LÂM NGHIỆP

PHÒNG NỘI VỤ

NỘI VỤ

 

BA

PHÒNG TC - KH

CẤP PHÉP KINH DOANH

PHÒNG QLĐT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

PHÒNG TƯ PHÁP

TƯ PHÁP, HỘ TỊCH

CHI CỤC THUẾ

THU THUẾ ĐẤT, XÂY DỰNG

 

CN VĂN PHÒNG ĐKĐĐ TP

ĐẤT ĐAI

PHÒNG VH-TT

VĂN HÓA, THÔNG TIN

PHÒNG GD&ĐT

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

CHI CỤC THUẾ

THU THUẾ ĐẤT, XÂY DỰNG

 

NĂM


PHÒNG TƯ PHÁP

TƯ PHÁP, HỘ TỊCH

PHÒNG QLĐT

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

CHI CỤC THUẾ

THU THUẾ ĐẤT, XÂY DỰNG

 

 

SÁU

PHÒNG TC - KH

CẤP PHÉP KINH DOANH

CN VĂN PHÒNG ĐKĐĐ TP

ĐẤT ĐAI

PHÒNG GD&ĐT

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

PHÒNG LĐ-TB&XH

LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH, XÃ HỘI

VP HĐND-UBND

Y TẾ

PHÒNG TN-MT

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

CHI CỤC THUẾ

THU THUẾ ĐẤT, XÂY DỰNG

PHÒNG KINH TẾ

CÔNG THƯƠNG, NÔNG - LÂM NGHIỆP

PHÒNG NỘI VỤ

NỘI VỤ

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In