Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn với công tác thu kinh phí Công đoàn

( Cập nhật lúc: 13/04/2018  )
Tập huấn công tác tài chính cho công đoàn cơ sở
Trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã nỗ lực thực hiện tốt công tác thu kinh phí công đoàn nhằm đảm bảo cho hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh

 Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn được Liên đoàn Lao động tỉnh giao thu kinh phí công đoàn của 64 CĐCS, 39 doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS, trong đó có 1.848 lao động, 1.409 đoàn viên. Trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả như sau: Thu kinh phí công đoàn hàng năm cơ bản đạt đều dự toán Liên đoàn Lao động tỉnh giao, từng bước hạn chế được tình trạng thất thu kinh phí công đoàn. Có được kết quả đó là do nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy Bắc Kạn, Liên đoàn Lao động tỉnh và sự đồng tình, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng như nỗ lực phấn đấu với trách nhiệm cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đóng kinh phí công đoàn, như:

Tích cực quán triệt Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh về công tác thu kinh phí công đoàn đến công đoàn cơ sở và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn về công tác tài chính cho kế toán công đoàn cơ sở.

Thực hiện việc thẩm định dự toán, quyết toán, cấp kinh phí cho các công đoàn cơ sở kịp thời, đúng định mức, quy định và hướng dẫn. Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, thu kinh phí công đoàn theo quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch về tài chính công đoàn trong đó có thu kinh phí công đoàn làm cơ sở cho giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính theo điều lệ công đoàn Việt Nam; phối hợp với cơ quan BHXH, Kho bạc NN, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng VietinBanh, nắm chắc số lao động, đoàn viên và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để có biện pháp đôn đốc thu kinh phí công đoàn.  

Bên cạnh đó, công tác thu kinh phí công đoàn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như:  Thu kinh phí công đoàn của khối doanh nghiệp nhất là đơn vị chưa có tổ chức công đoàn đạt thấp; việc thống kê, đôn đốc, về thu, nộp kinh phí công đoàn đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên; chưa có giải pháp hữu hiệu để chống thất thu kinh phí công đoàn. 

 Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh: Thiếu nguồn nguyên liệu, chưa được cấp giấy phép khai thác; chưa xây dựng được vùng nguyên liệu; trong hoạt động chưa có chiến lược dài hạn về thị trường; công nhân có trình độ tay nghề cao tỷ lệ còn thấp...;đa số doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, hoạt động cầm chừng, số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa giải thể cũng còn nhiều...Bên cạnh đó, nhận thức chấp hành pháp luật của một số chủ doanh nghiệp chưa đầy đủ, còn tình trạng trây ỳ, trốn đóng kinh phí công đoàn, nhiều đơn vị viện cớ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh không đóng đầy đủ theo tỷ lệ 2% mức lương đóng BHXH của người lao động. Về cán bộ chuyên trách LĐLĐ thành phố ít, kế toán CĐCS chưa tích cực tham mưu đôn đốc doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn.  

Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nêu rõ: “Các cấp công đoàn cần tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Công đoàn năm 2012, các quy định của nhà nước và của Tổng Liên đoàn về thu- chi, quản lý tài chính. Phấn đấu thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khai thác các khoản thu khác để tăng nguồn thu, đáp ứng yêu cầu chi cho mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.”

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu kinh phí công đoàn và khắc phục các tồn tại, hạn chế, Liên đoàn Lao động thành phố đề ra các giải pháp.

Một là Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài chính công đoàn, thu kinh phí công đoàn đến cán bộ công đoàn cơ sở, người lao động, chủ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức.

Hai là Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán công đoàn cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp nhằm tiếp cận và vận động chủ doanh nghiệp thực hiện việc đóng kinh phí công đoàn.

Ba là Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách LĐLĐ thành phố phụ trách theo dõi, chỉ đạo toàn diện hoạt động của các công đoàn cơ sở gắn với việc đôn đốc thu kinh phí, vận động thành lập tổ chức công đoàn.  

Bốn là Lập kế hoạch, cử cán bộ đến tổ chức, doanh nghiệp để đôn đốc, tuyên truyền, vận động, thực hiện Luật Công đoàn, Nghị định 191 về tài chính công đoàn, thu kinh phí công đoàn.

Năm là Chủ động, phối hợp với ngân hàng ViettinBanh để cung cấp danh sách, biểu mẫu, số liệu thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn việt Nam. Động viên, khen thưởng kịp thời công đoàn cơ sở thực hiện tốt việc đóng kinh phí công đoàn.

Sáu là Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với các ngành, đơn vị liên quan trong công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn trong đó có nội dung kiểm tra việc đóng kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp. 

 Bảy là Chủ động đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử phạt các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP, ngày 7/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Tám là Chuẩn bị tốt hồ sơ để khởi kiện các doanh nghiệp cố tình không thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo quy định.

Tác giả:  Vũ Quỳnh
Sign In