Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOACH Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021

( Cập nhật lúc: 16/09/2020  )
Tác giả:  HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Nguồn: 
Sign In