Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số04/2017/ QĐ - UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 05/04/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 04/2017/ QĐ - UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định 15/2017/QĐ - UBND ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn Hóa và Thông tin truyền thông thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 13/2017/ QĐ -UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 01/2017/ QĐ - UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 14/2014/ QĐ - UBND ban hành Quy chế hoạt động cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 05/2016/ QĐ - UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Nghị quyết 02/2016/NQ - HĐND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hôi, đảm bảo quốc phòng - an ninh 05, giai đoạn 2016 - 2020(05/04/2019)

Quyết định 03/2016/ QĐ - UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 02/2016/QĐ - UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 01/2016/ QĐ - UBND về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 01/2014/QĐ - UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng dân tộc thị xã Bắc Kạn(05/04/2019)

Sign In