Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 16/05/2019  )

Xem chi tiết tại đây:Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tuyển sinh đào tạo nâng cao trình độ theo đề nghị tại Công văn 113B/ CV- ĐHTĐ ngày 13/4/2019 của Trường Đại học Thành Đông(08/05/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố ngày 7/5/2019(08/05/2019)

Quyết định 04/2017/QĐ - UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn(16/04/2019)

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bắc Kạn(11/04/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp ban xây dựng “ Đề án phát triển thành phố Bắc Kạn” (09/04/2019)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày 5/4/2019(09/04/2019)

Quyết định số04/2017/ QĐ - UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 15/2017/QĐ - UBND ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn Hóa và Thông tin truyền thông thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 13/2017/ QĐ -UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 01/2017/ QĐ - UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Sign In