Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO về việc niêm yết công khai điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trường Tiểu học Đức Xuân II, thành phố Bắc Kạn (Lần 2)

( Cập nhật lúc: 26/06/2020  )
Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Họp Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn(26/06/2020)

Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật mới ban hành(26/06/2020)

Quyết định số 781QĐ -TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.(25/06/2020)

Công văn 1154 thực hiện Thông báo số 203TB-VPCP ngày 10-6-2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19(25/06/2020)

Công văn 1133 tuyên truyền ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh(24/06/2020)

Quyết định số 1064QĐ về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh(23/06/2020)

Quyết định số 1294-QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý dịch hại trên một số cây trồng vụ xuân năm 2020(23/06/2020)

Công văn số 1133 -UBND-KT về việc tuyên truyền ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh(23/06/2020)

QUYẾT ĐỊNH số 1114- QĐ-UBND Về việc đồng ý cho mở lại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(23/06/2020)

Quyết định số 1064QĐ-UBND ngày 11-6-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh.(23/06/2020)

Sign In