Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển sinh đào tạo nâng cao trình độ theo đề nghị tại Công văn 113B/ CV- ĐHTĐ ngày 13/4/2019 của Trường Đại học Thành Đông

( Cập nhật lúc: 08/05/2019  )
Tác giả:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định 04/2017/QĐ - UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn(16/04/2019)

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch thành phố Bắc Kạn(11/04/2019)

Quyết định số04/2017/ QĐ - UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 15/2017/QĐ - UBND ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn Hóa và Thông tin truyền thông thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 13/2017/ QĐ -UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 01/2017/ QĐ - UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 14/2014/ QĐ - UBND ban hành Quy chế hoạt động cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn(05/04/2019)

Quyết định 05/2016/ QĐ - UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Nghị quyết 02/2016/NQ - HĐND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hôi, đảm bảo quốc phòng - an ninh 05, giai đoạn 2016 - 2020(05/04/2019)

Quyết định 03/2016/ QĐ - UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn(05/04/2019)

Sign In