Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trinh hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2020 (1)

( Cập nhật lúc: 16/01/2020  )
Tác giả:  HĐND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In