Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố Bắc Kạn kết luận tái giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )
Toàn cảnh
Sáng ngày 08/5, HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức họp thông báo kết luận tái giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố. Đồng chí Đinh Thị Hạt - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố chủ trì.

Sau gần 02 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND thành phố về phê chuẩn kết quả giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố từ năm 2016 đến hết tháng 2/2018, các kiến nghị sau giám sát của HĐND thành phố cơ bản đã được UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai và tổ chức thực hiện. Công tác tổng hợp, rà soát việc thực hiện các thông báo, kết luận đã dần đi vào nề nếp; một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện khá tốt việc lập và lưu trữ hồ sơ công việc, góp phần thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo của Đoàn giám sát nêu rõ, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thành phố đã tiến hành tái giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố đối với UBND thành phố và 22 cơ quan, đơn vị, xã, phường. Từ tháng 3/2018 đến hết quý I năm 2020 tổng số thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố ban hành các cơ quan, đơn vị; xã phường liên quan nhận được là 711 lượt thông báo, kết luận với 1.583 nội dung trong đó đã thực hiện xong 1.544/1.583 nội dung, bằng 97,54%, đang thực hiện 38/1.583 nội dung bằng 2,03%, nhiệm vụ chưa thực hiện 01/1.583 nội dung bằng 0,07% (do chưa đủ điều kiện). Việc ban hành các thông báo, kết luận cho thấy Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo toàn diện, sát sao mọi mặt hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính trên địa bàn. Chất lượng các thông báo, kết luận đã được nâng lên. Đã có biện pháp chấn chỉnh, xử lý một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt các nhiệm vụ được giao; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các bộ phận tham mưu chủ động thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm thông qua các phiên họp thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường tham mưu, tổ chức thực hiện. Một số các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phân công cá nhân làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, rà soát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng.

          Kết luận tại cuộc họp, Đồng chí Đinh Thị Hạt,Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thời gian qua; đồng thời đề nghị UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện nội dung các kiến nghị tại báo cáo số 58/BC-ĐGS ngày 11/6/2018 của Đoàn giám sát HĐND thành phố và Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND thành phố, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế đã được đoàn giám sát chỉ ra./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In