Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Kạn nâng cao hiệu quả công tác giám sát, tái giám sát

( Cập nhật lúc: 12/08/2020  )
HĐND thành phố giám sát phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn
Giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (đó là chức năng quyết định và chức năng giám sát); là hoạt động đặc thù của HĐND và đã được luật hóa bằng Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015.

              Trong quá trình giám sát, tái giám sát, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đã bám sát Nghị quyết của HĐND; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém hoặc được đa số Nhân dân thành phố quan tâm. Hằng năm, chủ động xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch giám sát, Báo cáo HĐND, UBND tỉnh, Thành ủy; đồng thời thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan và thông báo đến Thường trực HĐND, UBND các xã, phường; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ, nội dung, thành phần, đối tượng giám sát theo Luật định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND thành phố đã tổ chức được 50 cuộc giám sát chuyên đề tại 217 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Công tác tái giám sát được tăng cường, thực hiện 6 cuộc đối với 84 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương. Số kiến nghị sau giám sát đã được giải quyết là 372/392 nội dung, đạt tỷ lệ 95%; số kiến nghị sau tái giám sát đã được giải quyết là 64/73 nội dung, đạt tỷ lệ 88%; những nội dung còn lại đều đang trong thời hạn thực hiện theo yêu cầu; không có tình trạng kiến nghị của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND không được xem xét giải quyết.

            Để công tác giám sát, tái giám sát được toàn diện và hiệu quả, các đoàn đều đôn đốc, hướng dẫn đối tượng chịu sự giám sát cung cấp tài liệu, xây dựng báo cáo theo yêu cầu; tổ chức họp, nghiên cứu tài liệu, phân công nhiệm vụ; thành lập các tổ, nhóm đi khảo sát thực tế phục vụ giám sát. Tại các buổi làm việc, đoàn giám sát kết luận sơ bộ những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, tổng hợp đầy đủ, chính xác thông tin thu được qua thực tế giám sát, xây dựng dự thảo báo cáo và thống nhất kết quả với đối tượng chịu sự giám sát, khảo sát. Ban hành các báo cáo về kết quả giám sát bảo đảm khách quan, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và kiến nghị cụ thể, phù hợp, có tính khả thi. Trên cơ sở đó ban hành các nghị quyết, thông báo có liên quan và tiếp tục giao nhiệm vụ cho Thường trực, các Ban, Tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Qua giám sát các đối tượng chịu sự giám sát đã cầu thị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nội dung kiến nghị sau giám sát, tái giám sát; chủ động khắc phục những hạn chế và báo cáo kết quả bằng văn bản với chủ thể giám sát.

          Từ thực tiễn hoạt động giám sát của HĐND thành phố thời gian qua cho thấy, chất lượng và hiệu quả công tác giám sát đã từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI; Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đảm bảo phát huy vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tác giả:  Đặng Tuyết - Minh Cường
Sign In