Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Nông Thượng khóa XIX

( Cập nhật lúc: 09/06/2020  )

Trong 05 tháng đầu năm 2020, xã Nông Thượng cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được triển khai thực hiện có hiệu quả, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định, đến nay có 42 hộ sản xuất kinh doanh. Diện tích trồng lúa vụ xuân là trên 54ha, đạt 99% KH. Cây ngô gieo trồng được hơn 13 ha đạt 96% KH. Diện tích rau đậu các loại trồng được trên 18ha. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo kế hoạch. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Tổng thu ngân sách của xã 5 tháng đầu năm được hơn 224 triệu đồng đạt hơn 29% KH. Thường xuyên phối hợp thăm nắm cơ sở, thực hiện chính sách, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của  Đảng, Nhà nước. Các chính sách an sinh xã hội được duy trì đảm bảo. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay xã đã đạt 8/17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, có 03 thôn đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

 

07 tháng cuối năm 2020, xã tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, thương mại- dịch vụ;  thu ngân sách; quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã đạt được. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được xã vẫn còn một số tồn tại như về thương mại dịch vụ quy mô còn nhỏ lẻ, nguồn thu chưa ổn định; Hiện tượng đổ rác thải ra đường vẫn còn, môi trường còn ô nhiễm, vẫn còn một số ít công dân vi phạm pháp luật; tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích chưa cao…

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2019; Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã về “công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2021.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Nguồn: 
Sign In