Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX

( Cập nhật lúc: 27/12/2019  )
Sáng ngày 27/12, HĐND phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Kỳ họp đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020. Thu chi ngân sách địa phương năm 2019, dự toán và phân bổ ngân sách 2020; báo cáo trả lời ý kiến cử tri. Thường trực HĐND báo cáo hoạt động của HĐND phường, UBMTTQ thông báo công tác xây dựng chính quyền và các kiến nghị.

 Trong năm 2019, nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế - xã hội của phường Huyền Tụng tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao như: Tổng sản lượng cây lương thực có hạt: đạt trên 1.300 tấn, bằng 110% KH. Thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định . Công tác thu ngân sách năm 2019  đạt hơn 79% kế hoạch, Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững.

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận; hầu các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào một số vấn đề, như: việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn thiếu tính quyết liệt; một số chỉ tiêu còn đạt thấp; sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún. Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết trọng tâm như: Nghị quyết về nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2020; Hoạt động chủ yếu của HĐND phường, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In