Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 9- HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI

( Cập nhật lúc: 30/12/2019  )
Toàn cảnh kỳ họp
Ngày 30/12 Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND phường khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2019 và đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển KT-XH, ANQP năm 2020.

Kỳ họp đã  nghe báo cáo của UBND phường về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tê xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020. Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách địa phương  năm 2019 và phân bổ ngân sách 2020. Báo cáo hoạt động của HĐND  và các  ban HĐND phường năm 2019.

Năm 2019 phường Phùng Chí Kiên đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Có nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt kết quả cao như: Công tác thu ngân sách, công tác VH-XH- GD - Y tế- AN - QP, còn lại các chỉ tiêu khác đều đạt kế hoạch đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường ổn định, tập trung vào các nghề sản xuất phục vụ xây dựng như: Nhôm kính, xen hoa cửa sắt, đồ mộc gia dụng… Trên địa bàn phường hiện có 222 hộ sản xuất kinh doanh, tăng 17 hộ so vươi năm 2018. Việc chế biến hoa quả vẫn được duy trì và mở rộng, năm 2019  chế biến mơ tươi ước đạt trên 800 tấn

Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp được duy trì ổn định.  Diện tích ra màu các loại là 2,5ha phân tán nhỏ lẻ trên toàn phường.

 Công tác thu ngân sách có nhiều khởi sắc. Chi ngân sách luôn đảm bảo chi đúng, chi đủ. Công tác văn hóa, xã hội , giáo dục, y tế , dân số, gia đình và trẻ em thường xuyên được quan tâm thực hiện, công tác an ninh quốc phòng được duy trì và giữ vững.

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá từng lĩnh vực  và nhất trí với một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2020 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Cơ cấu thương mại- Dịch vụ chiếm 72%; Tiểu thủ công nghiệp: 24 %, nông -Lâm nghiệp đạt 4%. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều xuống dưới 1,1%. Phấn đấu 90% trở lên gia đình đạt danh hiệu GĐVH, 70 % trở lên số tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa.

Tích cực vận động nhân dân tham gia các đề án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình.  Thực hiện có hiệu quả các chương trình về văn hóa, y tế giáo dục, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng …Tăng cường công tác Quản lý đô thị, tích cực triển khai thực hiện quy chế quản lý đô thị của thành phố. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách  hành chính.

Với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, cán bộ và nhân dân phường Phùng Chí Kiên quyết tâm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Kỳ họp đã  nghe báo cáo của UBND phường về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tê xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020. Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách địa phương  năm 2019 và phân bổ ngân sách 2020. Báo cáo hoạt động của HĐND  và các  ban HĐND phường năm 2019.

Năm 2019 phường Phùng Chí Kiên đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Có nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt kết quả cao như: Công tác thu ngân sách, công tác VH-XH- GD - Y tế- AN - QP, còn lại các chỉ tiêu khác đều đạt kế hoạch đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường ổn định, tập trung vào các nghề sản xuất phục vụ xây dựng như: Nhôm kính, xen hoa cửa sắt, đồ mộc gia dụng… Trên địa bàn phường hiện có 222 hộ sản xuất kinh doanh, tăng 17 hộ so vươi năm 2018. Việc chế biến hoa quả vẫn được duy trì và mở rộng, năm 2019  chế biến mơ tươi ước đạt trên 800 tấn

Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp được duy trì ổn định.  Diện tích ra màu các loại là 2,5ha phân tán nhỏ lẻ trên toàn phường.

 Công tác thu ngân sách có nhiều khởi sắc. Chi ngân sách luôn đảm bảo chi đúng, chi đủ. Công tác văn hóa, xã hội , giáo dục, y tế , dân số, gia đình và trẻ em thường xuyên được quan tâm thực hiện, công tác an ninh quốc phòng được duy trì và giữ vững.

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá từng lĩnh vực  và nhất trí với một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2020 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Cơ cấu thương mại- Dịch vụ chiếm 72%; Tiểu thủ công nghiệp: 24 %, nông -Lâm nghiệp đạt 4%. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều xuống dưới 1,1%. Phấn đấu 90% trở lên gia đình đạt danh hiệu GĐVH, 70 % trở lên số tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa.

Tích cực vận động nhân dân tham gia các đề án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình.  Thực hiện có hiệu quả các chương trình về văn hóa, y tế giáo dục, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng …Tăng cường công tác Quản lý đô thị, tích cực triển khai thực hiện quy chế quản lý đô thị của thành phố. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách  hành chính.

Với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, cán bộ và nhân dân phường Phùng Chí Kiên quyết tâm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tác giả:  Thùy Linh
Sign In