Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 9, HĐND xã Dương Quang (Khóa XIX)

( Cập nhật lúc: 27/12/2019  )
Toàn cảnh kỳ họp
Ngày 27/12, HĐND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 9 (Khóa XIX) nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm 2019, nhân dân và cán bộ xã đã tích cực triển khai các phong trào thi đua phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt và vượt so với kế hoạch giao. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Thu ngân sách đến ngày 15/12/2019 đạt và vượt kế hoạch giao 314 /307 triệu đồng bằng 102,28% KH giao. Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019, tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 754 hộ /834 hộ bằng 90,4%; Đặc biệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến tích cực kết cấu hạ tầng nông thôn ngày một đổi mới. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND đảm bảo kịp thời, giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc. Hoạt động của Trung tâm hành chính công Ủy ban nhân dân xã Dương Quang đi vào hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; công tác QP-AN được củng cố, tuyển quân năm 2019 đạt 100% KH giao; lĩnh vực Văn hóa - Xã hội được quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Năm 2020, xã Dương Quang tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Tiếp tục có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cây trồng theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân đúng quy định. Làm tốt công tác phòng, chống chữa cháy rừng; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Quản lý ngân sách đảm bảo đúng Luật ngân sách Nhà nước, quản lý chặt chẽ các nguồn thu; Huy động mọi nguồn vốn, nguồn lực xã hội và nâng cao ý thức của người dân về hiệu quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công; đền ơn, đáp nghĩa, cứu trợ nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh". Duy trì và triển khai các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh, phát triển lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoàn thành kế hoạch tuyển quân, huấn luyện dân quân năm 2020./.

 

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In