Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 02/2019 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương)

( Cập nhật lúc: 11/10/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết 02/2019  điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương).pdf

Tác giả:  HĐND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In