Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo về quốc phòng an ninh năm 2018

( Cập nhật lúc: 20/12/2017  )
Tác giả:  Hội đồng nhân dân thành phố
Nguồn: 
Sign In