Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tái giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai

( Cập nhật lúc: 26/08/2019  )
Từ ngày 05/8 - 15/8/2019, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức tái giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai đối với UBND thành phố và UBND các xã, phường Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nông Thượng, Dương Quang.

Qua giám sát cho thấy, về cơ bản UBND thành phố, UBND các xã, phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố. Các đơn vị đã khẩn trương thực hiện các nội dung theo các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Tuy nhiên, tại thời điểm giám sát vẫn còn tồn tại hạn chế: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố chưa được thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; Công tác phối hợp chưa được chặt chẽ, hiệu quả; công tác thông tin, tuyên truyền còn hạn chế; chưa kịp thời báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố theo yêu cầu.

Thông qua hoạt động tái giám sát để đánh giá việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND về việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai; đánh giá kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc; hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Tác giả:  Khánh phước - VP. HĐND thành phố Bắc Kạn
Sign In