Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn họp bàn giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính

( Cập nhật lúc: 19/07/2018  )
UBND Thành phố họp bàn giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính
Ngày 19/7/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn tổ chức họp bàn giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính. Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã cùng nhau rà soát lại các tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đồng thời nêu ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để bàn về việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và biện pháp nâng cao chỉ số CCHC.Trên cơ sở đó, đồng chí chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị các phòng, ban chuyên môn của thành phố hướng dẫn các xã, phường chấm điểm chính xác và tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên gắn thi đua khen thưởng với nhiệm vụ cải cách hành chính. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả 06 lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh xã hội ở địa phương và nâng cao chỉ số CCHC của thành phố. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về cải cách hành chính đã đề ra và phấn đấu xếp loại chỉ số cải cách hành chính đạt tốt trở lên./.

Tác giả:  Thùy Linh
Sign In