Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân thị xã họp Tổ biên soạn thông qua báo cáo đánh giá kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa V về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

( Cập nhật lúc: 13/11/2014  )
Đ/c Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp
Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 22/9/2014 của Thị ủy Bắc Kạn về triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều 12/11/2014, UBND thị xã họp Tổ biên soạn thông qua báo cáo đánh giá kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa V về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; đồng chí Ma Ngọc Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịc UBND thị xã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp Tổ biên soạn đã thông qua báo cáo kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

     Trong 5 năm qua, Công tác giảm nghèo; việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công; Công tác an sinh xã hội trên địa bàn được quan tâm triển khai thực hiện theo quy định của Luật.

      Công tác giáo dục và đào tạo thị xã đã có bước phát triển khá toàn diện, việc đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia được quan tâm, hiện nay đã có 9/24 trường đạt chuẩn (trong đó: 02 trường Mầm non, 05 trường tiểu học và 02 trường THCS). Trang thiết bị, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ cho công tác dạy học hàng năm được cấp bổ sung tương đối đầy đủ; 100% các nhà trường  được trang bị máy tính và kết nối Intemet. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ngày càng được nâng cao; Tỷ lệ huy động trẻ đạt cao; duy trì sĩ số bậc tiểu học và mầm non, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS tiếp tục được duy trì và giữ vững. Công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác Y tế, Dân số - KHHGĐ, Bảo hiểm xã hội được triển khai thực hiện khá tốt; 8/8 xã phường có trạm y tế, 7/8 đơn vị đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Công tác Văn hóa - Thông tin, Truyền thanh - Truyền hình đã đạt được những kết quả quan trọng tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được triển khai thực hiện có hiệu quả,  Công tác thông tin được duy trì, từ năm 2013 đến tháng 10/2014 đã có gần 500 tin, bài được đăng tải trên cổng TTĐT thị xã; 1.070 chương trình phát thanh địa phương; gần 5.000 tin bài phát sóng trên truyền thanh truyền hình thị xã và Đài PTTH tỉnh Bắc Kạn; xây dựng và duy trì 8 chuyên mục trên sóng phát thanh; 74 chuyên đề phát trên sóng Đài PT&TH tỉnh.Thư viện và mạng Intemet được duy trì ngày càng đáp ứng nhu cầu của đọc giả trên địa bàn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên ngày càng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Các chính sách Dân tộc và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được ấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở luôn quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về vấn đề tôn giáo, tín đồ, tổ chức tôn giáo được triển khai đầy đủ.

Công tác quản lý các Hội trên địa bàn những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, các chế độ chính sách liên quan của Hội được thực hiện theo quy định hiện hành.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã Bắc Kạn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình về giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo; giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, mở rộng mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiêt bị dạy học theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y tế; chủ động phòng chống dịch, đa dạng hóa các dịch vụ y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.  Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh ATTP; nâng cấp các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục -thể thao; khai thác, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội

      Kết thúc cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các thành viên trong tổ biên soạn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung sửa đổi, bổ sung  đảm bảo chất lượng, góp phần cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả:  Kim Cương
Sign In