Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Bắc Kạn năm 2018

( Cập nhật lúc: 20/12/2018  )

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy bám sát chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm để triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trong đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh theo kế hoạch; kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm; xây dựng kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021; quan tâm công tác phát triển Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động nắm tình hình quần chúng Nhân dân, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020; tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đến năm 2020. Chỉ đạo khối chính quyền thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tập trung nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực; kịp thời nắm bắt và giải quyết những tồn tại, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân. Tích cực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng - an ninh; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; làm tốt công tác thanh tra điều tra, truy tốt, xét xử và thi hành án; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đề ra giải pháp phù hợp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghiêm việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ, kiểm điểm tình hình thực hiện và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thông qua một số chủ trương, kế hoạch; sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 05,06,07, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; bàn chuyên đề về công tác thu ngân sách, Giáo dục và Đào tạo, quản lý đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng; ban hành gần 1.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức hội nghị giao ban với các xã, phường, khối nội chính để nắm tình hình của từng địa phương, đơn vị; kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Làm việc cùng các Đoàn kiểm tra, khảo sát của tỉnh về công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, công tác tài chính đảng. Nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương.

Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ thành phố cho thấy, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra (trong đó: có 33/34 chỉ tiêu NQ đạt và vượt). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: thương mại, dịch vụ 56,1%, sản xuất công nghiệp 38,0%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 5,9%; thu ngân sách thành phố ước thực hiện cả năm 102,4%NQ; thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 103%NQ, giá trị sản suất công nghiệp đạt 107%NQ; xã Dương Quang hoàn thành thêm 02 tiêu chí xây dựng NTM; thành lập mới 04 HTX, bằng 200%NQ; tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP, có 13 sản phẩm được xếp hạng chất lượng từ 3 sao trở lên và được tỉnh công nhận xếp hạng 10 sản phẩm; giải quyết dứt điểm một số vướng mắc, khó khăn kéo dài liên quan đến lĩnh vực qản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 94,3%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa 85,3%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí Khu dân cư văn hóa 83,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,21%; động viên tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao, đản bảo an toàn, đúng luật; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 89,07%; kết nạp 90 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% nghị quyết đề ra...

Bên cạnh đó, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Cá nhân các đồng chí đứng đầu một số cấp ủy chưa chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản của cấp trên để vận dụng trong việc cụ thể hóa xây dựng các chương trình, kế hoạch tại địa phương, đơn vị; công tác chỉ đạo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội tại các xã, phường chưa quyết liệt; việc thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế; tiến độ thu ngân sách còn chậm do khó khăn về nguồn thu; những vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý đất đai, đô thị chưa giải quyết dứt điểm…

Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018, Đảng bộ thành phố đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm 2019.

 

Tác giả:  Hà Ngà - VP Thành ủy Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In