Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1/2020

( Cập nhật lúc: 03/01/2020  )
Sáng 3/1,cùng với 623 điểm cầu trên cả nước, thành phố Bắc Kạn tham gia hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1/2020 để nghe Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết số 52 (ngày 27/9/2019) của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn, các đồng chí Thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, xã, phường thành phố nghe đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Phân tích sự khác biệt của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư so với các cuộc cách mạng trước. Nhấn mạnh những nội dung trọng tâm: tình hình, nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu; một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Qua hội nghị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố Bắc Kạn sẽ chủ động nghiên cứu nội dung Nghị quyết  52, từ đó cụ thể hóa nghị quyết này phù  hợp với tình hình thực tế tại địa phương./

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In