Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn học tập chuyên đề năm 2019

( Cập nhật lúc: 14/12/2018  )
Các đại biểu học tập chuyên đề năm 2019 tại điểm cầu Viettel
Chiều ngày 14/12/2018, tại Hội trường công ty Viettel, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của thành phố; một số sở ngành của Tỉnh Bắc Kạn tham gia học tập trực tuyến chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 về “ xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Để buổi học tập chuyên đề năm 2019 được thực hiện nghiêm túc, Thường trực Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố Bắc Kạn đến nghiêm túc chấp hành tốt về thời gian, tập trung nghe toàn bộ nội dung chuyên đề năm 2019 theo kế họach đề ra. 

Chuyên đề này nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In