Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Bắc Kạn triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

( Cập nhật lúc: 23/06/2014  )
Ngày 10/6/2014, UBND thị xã Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Với mục đích nhằm tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Bắc Kạn trong việc thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật đất đai.

UBND thị xã Bắc Kạn đã yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường nắm bắt những nội dung mới của Luật đất đai năm 2013 để chủ động thực hiện đúng quy định; xác định cụ thể nội dung công việc thực hiện các quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai có chất lượng, đảm bảo tiến độ; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhằm kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Những nội dung chính cụ thể như: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tá giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kiểm soát chặt chẽ việc thu đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện điều tra cơ bản về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt những vụ tồn đọng kéo dài.

UBND thị xã Bắc Kạn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, ngành, của thị xã căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ vào quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chủ động tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện những nội dung, công việc thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý. Đồng thời tổ chức quán triệt Luật đất đai năm 2013 đến cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan đơn vị để gương mẫu thực hiện.

Giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chủ động phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện rà soát để kịp thời có ý kiến tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành trước đây cho phù hợp với thực tế địa phương và Luật đất đai; tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai đến cán bộ phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính các xã, phường; Tham mưu tổ chức thực hiện Luật đất đai năm 2013.

Phòng Tư pháp thị xã: xây dựng và triển khai chương trình phổ biến tuyên truyền Luật đất đai năm 2013 nhằm nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức tại các xã, phường, cộng đồng dân cư, đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số; Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các phòng, ban, ngành và các xã, phường.

Phòng Văn hóa và Thông tin - Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật đất đai năm 2013, kể cả việc phát bằng tiếng dân tộc để phổ biến rộng rãi trong nhân dân; cập nhật, đưa tin về việc tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai năm 2013 trên Cổng thông tin điện tử của thị xã Bắc Kạn đảm bảo kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu tra cứu văn bản.

Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai đến cán bộ công chức trong cơ quan; tuyên truyền đến từng thôn, tổ thông qua các buổi họp thôn, tổ để đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều nắm bắt được quy định của Luật đất đai năm 2013.

Tác giả:  Nguyễn thơm
Sign In