Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn họp thông qua dự thảo Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, xe súc vật kéo, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thị xã bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/03/2014  )

Ngày 06/3/2014 Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, xe súc vật kéo, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Bắc Kạn. Chủ trì cuộc họp là đồng chí Lèng Văn Chiến tỉnh ủy viên – Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự cuộc họp gồm có Thường trực UBND, lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Đội quản lý trật tự đô thị, phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND, Công an thị xã và lãnh đạo các xã, phường thị xã Bắc Kạn.

Cuộc họp đã tiến hành thảo luận và góp ý kiến vào nội dung của dự thảo Quy định về phạm vi đối tượng; nguyên tắc quản lý kinh doanh dịch vụ trên vỉa hè;  các loại hình kinh doanh, dịch vụ trên vỉa hè; phạm vi, vị trí, diện tích phần vỉa hè để kinh doanh dịch vu; thời gian hoạt động kinh doanh; về thu phí và lệ phí; về bảo quản vỉa hè; quản lý xe súc vật kéo….

Qua góp ý của các Đại biểu trong cuộc họp, Chủ tịch Lèng Văn Chiến tỉnh ủy viên – Chủ tịch UBND thị xã đưa ra kết luận cuối của cuộc họp là giao cho Phòng Quản lý đô thị xây dựng Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, xe súc vật kéo, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thị xã bắc Kạn. Thu hẹp phạm vi một số tuyến đường nhưng phải quy định chi tiết, cụ thể theo Quyết định 1569/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ Mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả:  Lâm Thị Trang Phòng VH&TT thị xã Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In