Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bồi dưỡng kiến quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2019

( Cập nhật lúc: 21/08/2019  )
Toàn cảnh lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4
Ngày 20/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Bắc Kạn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 30 đối tượng là cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày từ 20- 23/8), các học viên được tiếp thu 6 chuyên đề chính gồm: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chích sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chích sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản; chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, biên giới quốc gia gia và biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Qua đó các học viên có thêm kiến thức quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức của mỗi học viên về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng - an ninh, đồng thời củng cố lập trường, bản lĩnh, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương./.

Tác giả:  Minh Cường - Trung tâm VH,TT & TT thành phố
Sign In