Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

( Cập nhật lúc: 31/07/2020  )

Tham gia hội thi thí sinh trải qua các phần:  thi soạn bài giảng chính trị; thực hành giảng bài chính trị và thi nhận thức. Cuộc thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị và kết quả công tác giáo dục chính trị; đồng thời rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong thời gian qua. Từ đó giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy chính trị trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày,Ban CHQS thành phố Bắc Kạn sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nhiệm trong công tác giảng dạy chính trị năm 2020.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Nguồn: 
Sign In