Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố triển khai Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường

( Cập nhật lúc: 04/11/2019  )
Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng xung quanh chuồng trại chăn nuôi ở phường Huyền Tụng
Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan; đồng thời ngăn ngừa một số bệnh lây truyền từ động vật sang người, đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, UBND thành phố Bắc Kạn đã triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên toàn địa bàn.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thành phố và UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; vai trò, tác dụng và lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, đặc biệt là nội dung, yêu cầu của “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn hiểu đúng và thấy được trách nhiệm của mình từ đó tích cực tham gia thực hiện. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thuốc sát trùng,.... phân công cán bộ giám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu quả, an toàn cho người, động vật, phương tiện.

 Thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 01/12/2019. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị phối hợp triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường” đạt hiệu quả./.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In